Projekta pieteikums “Treniņu laukuma ierīkošana personām ar mobilitātes traucējumiem”

Nodibinājums “Centra “Vaivari” attīstības fonds” iesniedza projekta pieteikumu   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansēto  atklāto projektu konkursā. 2021. gada 18. jūnijā Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta  iesnieguma Nr. 1-08-FL01-F043.0202-000012 “Treniņu laukuma ierīkošana personām ar mobilitātes traucējumiem, sekmējot piekrastes teritorijas infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu” apstiprināšanu. Projekta aktivitāšu rezultātā Asaru prospektā 61, Jūrmalā tiks izveidots treniņu laukums,  pamatojoties uz Kanādas speciālistu izstrādāto riteņkrēslu vadīšanas prasmju apguves programmas vadlīnijām un ņemot vērā NRC Vaivaru pieredzējušo speciālistu un ceļu būves inženieru ieteikumus. Tāds treniņu laukums būs pirmais un vienīgais Latvijā.

Aktivitāšu rezultātā  būtiski uzlabosies apkārtējās vides kvalitāte, tiks nodrošināta drošas vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta mērķis ir teritorijas labiekārtošana, nodrošinot cilvēku plūsmas organizēšanu šajā un blakus esošajā piekrastes teritorijā, kā rezultātā tiks mazināta ietekme uz vidi, uzlabota ainaviskā vide, kā arī mazināta nelabvēlīga piekrastes teritorijas izmantošana. Teritorijas labiekārtošana –treniņu laukuma ierīkošana sekmēs daudzpusīgu teritorijas attīstību, gan teritoriju attīstīs kā pievilcīgu, sakārtotu vietu ar cilvēka veidota kultūrainavu. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes NRC Vaivari teritorijā, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, Jūrmalas pilsēta iegūs jaunu labiekārtotu treniņu laukumu, kā arī tiks sekmēts teritorijas ilgtspējīgas attīstības uzdevums-nepieļaut dabas resursa samazināšanu.

Projekta  attiecināmo izmaksu summa ir 50 000,10  EUR, t.sk. publiskais finansējums 45 000,00 EUR, pārējos izdevumus biedrība segs no saviem finanšu līdzekļiem.