Fonda mērķi

  • sabiedriskā labuma darbība veselības aprūpes un dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
  • sociālā atbalsta un sociālās palīdzības sniegšana pieaugušajiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu atbalsta personām rekreācijas periodā;
  • sekmēt VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari’’” (turpmāk tekstā NRC Vaivari) inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu, attīstību un pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām iespējām, īpaši tām ģimenēm, kuras pakļautas sociālās atstumtības un nabadzības riskam, veicinot to integrāciju sabiedrībā;
  •  veicināt finanšu līdzekļu un citas palīdzības piesaisti, lai NRC ,,Vaivari’’ uzlabotos slimnīcas vide un atmosfēra;
  • radīt pacientiem, viņu un apmeklētājiem komfortablu, profesionālu vidi.
  • veicināt pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos sabiedrībā pēc rehabilitācijas procesa saņemšanas.